گرفتن استفاده شده؟ سنگ؟ سنگ شکن؟ نوار نقاله؟ تسمه؟ 24؟ عرض قیمت

استفاده شده؟ سنگ؟ سنگ شکن؟ نوار نقاله؟ تسمه؟ 24؟ عرض مقدمه

استفاده شده؟ سنگ؟ سنگ شکن؟ نوار نقاله؟ تسمه؟ 24؟ عرض