گرفتن من نام هر شرکت یا کارخانه ای را که آسیاب توپ دارد می خواهم قیمت

من نام هر شرکت یا کارخانه ای را که آسیاب توپ دارد می خواهم مقدمه

من نام هر شرکت یا کارخانه ای را که آسیاب توپ دارد می خواهم