گرفتن کسی که به نظر می رسد شما له کردن قیمت

کسی که به نظر می رسد شما له کردن مقدمه

کسی که به نظر می رسد شما له کردن