گرفتن دعا برای جریمه طلای بیشتر در هنگام استخراج قیمت

دعا برای جریمه طلای بیشتر در هنگام استخراج مقدمه

دعا برای جریمه طلای بیشتر در هنگام استخراج